Hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 8, 2024 | 14:38 - Lượt xem: 105

Thực hiện Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 3 năm 2012 hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhằm bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, ngày 03 tháng 7 năm 2024 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, bao gồm: Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 3138/QĐ-BKHCN ngày 28/10/2019 đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 790/QĐ-BKHCN ngày 07/5/2024 đính chính Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem văn bản hợp nhất TT23-TT07-TT03 tại đây!

Vụ Đo lường