Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/5/2019 đến 11/6/2019 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 7 năm 2019 của chi cục tỉnh Đồng Tháp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2019 | 14:20 - Lượt xem: 1163

Báo cáo Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/5/2019 đến 11/6/2019 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 7 năm 2019 của chi cục tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả hoạt động

Công tác tham mưu, tuyên truyền
Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ, … Tham mưu Sở góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí.

Công tác Quản lý Đo lường

Thực hiện kế hoạch năm 2019, phối hợp Thanh tra Sở thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 11/QĐ-TĐC ngày 17/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Kết quả:
– Tiến hành kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh xăng dầu, với tổng số phương tiện đo là 58 cột đo xăng dầu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.
– Đoàn kiểm tra lấy 01 mẫu xăng Ron 95-III gửi thử nghiệm. Đạt yêu cầu về chất lượng xăng đã công bố.

Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 10/QĐ-TĐC ngày 09/4/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp về việc kiểm tra đo nhà nước về đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với vàng trang sức mỹ nghệ, kiểm tra 04 cơ sở trên địa TX Hồng Ngự (02 cơ sở) và thành phố Sa Đéc (02 cơ sở).

Kết quả kiểm tra: kiểm tra đo lường và việc ghi nhãn hàng hóa, các hàng hóa kiểm tra đạt yêu cầu đo lường, ghi nhãn và công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp theo quy định. Tham gia Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-TĐC ngày 17/5/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp về việc thành lập đoàn kiểm tra đo lường, kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường đối với xăng dầu. (Phòng Quản lý Đo lường báo cáo). Triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát chất lượng hàng hóa trên thị trường năm 2019 về sự phù hợp của chất lượng hàng hóa với tiêu chuẩn và quy chuẩn công bố đối với Dầu nhờn động cơ đốt trong, để đánh giá theo tiêu chuẩn công bố và quy chuẩn kỹ thuật.

Công tác phối hợp
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Tham gia đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 87/QĐ-SKHCN ngày 13/5/2019 thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện Châu Thành, Tp. Sa Đéc, Thanh Bình, Lấp Vò, huyện Cao Lãnh, tổng số cơ sở được thanh tra: 12 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện – điện tử. Tại thời điểm thanh tra, đoàn có lấy 01 mẫu thiết bị điện – điện tử (ấm đun siêu tốc) và 07 mẫu xăng Ron 95-III. (kết quả thử nghiệm mẫu Thanh tra báo cáo).

Ngành khác
Tham gia đoàn kiểm tra Công an Kinh tế kiểm tra xăng dầu.

Công tác khác:  Tham dự Hội nghị phổ biến, giới thiệu QCVN, TCVN về thép làm cốt bê tông ngày 24/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tham dự “Hội thảo phổ biến Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương” ngày 28/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tham gia hội đồng định giá tại 05 đơn vị.

Kết quả kiểm định phương tiện đo (Đơn vị được chỉ định):
Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm: Kiểm định 2.746 Phương tiện đo (Chi tiết xem phụ lục 1)
Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Tháp Kiểm định 2.931 Phương tiện đo (Chi tiết xem phụ lục 2)

Kế hoạch nhiệm vụ tháng 7 năm 2019:

Công tác Quản lý đo lường

Thực hiện theo kế hoạch năm 2019, phối hợp thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng tại các Trung tâm Y tế, Bệnh viện.

Công tác Quản lý tiêu chuẩn chất lượng
Tiếp tục thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 11/QĐ-TĐC ngày 17/5/2019. Tiếp tục thực hiện kế hoạch Khảo sát chất lượng hàng hóa đối với Dầu nhờn động cơ đốt trong. Phối hợp với tổ chức tư vấn (Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam) thực hiện khảo sát tại 2 cơ sở sản xuất sản phẩm dệt choàng Long Khánh và Chiếu Định An để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong Kế hoạch “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp” năm 2019./.

Xem chi tiết tại đây Chi cục TĐC Đồng Tháp báo cáo tháng 06.2019