Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng Từ ngày 11/4/2019 đến 11/5/2019 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 6 năm 2019 của chi cục TCĐLCL Đồng Tháp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2019 | 10:05 - Lượt xem: 1271

Theo báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/4/2019 đến 11/5/2019 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả sau:

Công tác tham mưu, tuyên truyền: Gửi công văn thông báo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh thực hiện đúng quy định Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 6, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Dự thảo xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp.

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện “Kế hoạch hướng dẫn, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho các cơ quan hành chính năm 2019.

Công tác Quản lý Đo lường: Cử thành Phối hợp Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường theo Quyết định số 10/QĐ-TĐC ngày 10/4/2019.

Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

  • Quản lý tiêu chuẩn chất lượng.

Kết quả lấy mẫu thử nghiệm đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (theo Quyết định số 09/QĐ-TĐC ngày 15/3/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường): 01 mẫu không phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hồ sơ xử lý vi phạm được gửi qua Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-TĐC ngày 10/4/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp về việc kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Trên địa bàn huyện Cao Lãnh (04 cơ sở) và Tháp Mười (02 cơ sở).

Kết quả kiểm tra: kiểm tra đo lường và việc ghi nhãn hàng hóa, các hàng hóa kiểm tra đạt yêu cầu đo lường, ghi nhãn và công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp theo quy định.

  •  Công tác ISO hành chính

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thực hiện đúng tiến độ.

Công tác khác: Cử 03 công chức tham dự Hội thảo “Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2107 của Chính phủ về nhãn hàng hóa” ngày 24/4/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Cử 04 công chức tham dự tập huấn công tác Cải cách hành chính ngày 25/4/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ; Cử 01 công chức tham dự lớp  Kiểm định viên Cân phân tích, Cân kỹ thuật tại TP. HCM từ ngày 06 đến 13 tháng 5 năm 2019; Tham gia hội đồng định giá tại 04 đơn vị

Kết quả kiểm định phương tiện đo (Đơn vị được chỉ định):

  • Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm: Kiểm định 913 Phương tiện đo (Chi tiết xem phụ lục 1)
  • Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Tháp (chưa có số liệu)

Kế hoạch nhiệm vụ tháng 6 năm 2019:

Công tác Quản lý đo lường: Thực hiện theo kế hoạch năm 2019, phối hợp thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với cột đo xăng dầu.

Công tác Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: Tiếp tục thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 10/QĐ-TĐC ngày 10/4/2019  và triển khai thực hiện công tác kiểm tra chất lượng theo Kế hoạch năm 2019; Theo dõi Kế hoạch triển khai thực hiện “Kế hoạch Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp” năm 2019./.

Xem chi tiết báo cáo tại đây ChiCucTDC DongThap BC Thang 5.2019