Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/02/2018 đến 11/3/2019 và Kế hoạch nhiệm vụ tháng 04 năm 2019 của Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 22, 2019 | 9:19 - Lượt xem: 1083

Báo cáo về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ ngày 11/02/2018 đến 11/3/2019 của chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp như sau:

Công tác tham mưu, tuyên truyền: Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 cho 81 đơn vị cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

Tham mưu Sở Dự thảo triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2019.

Công tác Quản lý Đo lường: Phối hợp Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 05/QĐ-TĐC ngày 14 tháng 2 năm 2019.

Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

  • Quản lý tiêu chuẩn chất lượng:

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TĐC ngày 14/02/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp về việc kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 14 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Lai Vung, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc từ ngày 20/02/2019 đến ngày 27/02/2019.-

  • Kết quả kiểm tra:

+ Về đo lường và nhãn hàng hóa: 21 loại khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) được lấy ngẫu nhiên để kiểm tra tại các cơ sở được kiểm tra đều phù hợp theo quy định của pháp luật về đo lường và nhãn hàng hóa.

+ Về chất lượng: Đoàn kiểm tra lấy 05 mẫu LPG gửi thử nghiệm (chờ kết quả).

Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Công tác ISO hành chính: Tiếp nhận các Kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh

Công tác khác: Báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP theo đề nghị trong Công văn số 467/TĐC-QLCL của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Cử cán bộ tham gia định giá tài sản 02 đơn vị trong Tỉnh.

Công tác phối hợp: Cử 01 công chức tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 28/QĐ-SKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tiến hành kiểm tra 14 cơ sở: 12 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; 01 cơ sở kinh doanh đồ điện; 01 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em. Kết quả: lấy 01 mẫu xăng RON-95-III, đợi kết quả thử nghiệm.

Kết quả kiểm định phương tiện đo (Đơn vị được chỉ định):

  • Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm: Kiểm định 348 Phương tiện đo (Chi tiết xem phụ lục 1)
  • Trung tâm thí nghiệm điện Đồng Tháp: Kiểm định 17.462 Phương tiện đo bao gồm tháng 02 và 3 (Chi tiết xem phụ lục 2)

Kế hoạch nhiệm vụ tháng 04 năm 2019

Công tác Quản lý đo lường:Thực hiện theo kế hoạch năm 2019, phối hợp thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với vàng trang sức, mỹ nghệ.

Công tác Quản lý tiêu chuẩn chất lượng:Kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo kế hoạch; Theo dõi khóa đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001:2015; Tiếp tục theo dõi Kế hoạch Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2019. (Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát chẩn đoán cơ sở đăng ký tham gia tiêu chuẩn cơ sở)./.

Theo chi cục TCĐLCL Đồng Tháp