Hiệu quả trong công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001 của Bộ tư Lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 16, 2021 | 0:20 - Lượt xem: 835

Trong những năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; các Kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh đã tiến hành có hiệu quả công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001.

Hệ thống quản chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) một công cụ quản lý có vị trí, vai trò quan trọng đối với hoạt động quản của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung đối với các quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng nói riêng. Thông qua, áp dụng HTQLCL người chỉ huy trong các cơ quan, đơn vị nắm bắt được toàn bộ hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, kiểm soát được quá trình giải quyết công việc đến từng bộ phận, nhân; đồng thời, giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí trong giải quyết, xử công việc, bảo đảm người, việc, “rõ thời gian, trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu cải ch hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 288 quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/TTg ny 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Quyết định số 19/2014/TTg)

Trong những năm qua, quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/TTg các Hướng dẫn của Bộ Khoa học Công nghệ; các Kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh đã tiến hành có hiệu quả công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001.

Ngay từ khi bắt đầu (năm 2016), Bộ Tư lệnh đã thành lập Tổ công tác xây dựng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (Tổ công tác ISO) với các thành viên nòng cốt cán bộ chủ trì các cấp. Chức năng, nhiệm vụ chính của Tổ công tác ISO là nghiên cứu các yêu cầu của Tiêu chuẩn, từ đó cụ thể hóa vào các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu, quy trình kế hoạch tổ chức thực hiện áp dụng đối với các nhiệm vụ trong Bộ Tư lệnh; tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh ban hành các văn bản hướng dân nhằm áp dụng hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Trong quá trình triển khai, Bộ lệnh thường xuyên phối hợp với các quan, đơn vị trong ngoài Quân đội, như: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường – Chất lượng/Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưutổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, hướng dẫn để xây dựng hoàn thiện HTQLCL của Bộ lệnh. Đồng thời, Bộ Tư lệnh cũng đã tham quan hình HTQLCL đã áp dụng tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm KHCN & MT, Ban Quản Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,… với mục đích trao đổi, học hỏi kinh nghiệm

Qua một thời gian làm việc tích cực và cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Bộ Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu) và các chuyên gia vấn ISO, việc xây dựng HTQLCL của Bộ lệnh đã hoàn thành được công bố áp dụng chính thức bắt đầu từ ngày 27/10/2016

Để phát huy tính hiệu quả trong việc áp dụng duy trì cải tiến liên tc HTQLCL, Bộ lệnh đã kịp thời ban hành thành lập Ban Chỉ đạo ISO – quan thường trực giúp Thủ trưởng Bộ lệnh về công tác xây dựng, duy trì, mở rộng, cải tiến liên tục HTQLCL theo TCVN ISO 9001

Cùng với đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh cũng thường xuyên chỉ đạo đối với các ngành chuyên môn, từng cán bộ, nhân viên, chiến quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc áp dụng các quy trình tác nghiệp; bảo đảm các nguồn lực cần thiết để duy trì HTQLCL tại đơn vị. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các quá trình xử lý công việc, bảo đảm công khai, minh bạch các quá trình giải quyết hồ , chế độ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư lệnh không ngừng bổ sung, cải tiến, hoàn thiện, chỉnh sửa các quy trình tác nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nội bộ theo đúng yêu cầu của Tiêu chuẩn; thông qua đó, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế phát sinh. Do đó, từ khi áp dụng HTQLCL thì việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong Bộ lệnh đã nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên

Thuận lợi trong công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL tại Bộ lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể kể đến: Sự quyết tâm của Thủ trưởng Bộ lệnh; Sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên các cấp; Sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của quan cấp trên

Bên cạnh những những yếu tố thuận li, công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL tại Bộ lệnh cũng gặp không ít những khó khăn, trở ngại như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân viên về nội dung, yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 còn hạn chế, chưa thấy hết được những lợi ích của việc áp dụng HTQLCL trong giải quyết công việc; Đây lần đầu tiên, Bộ lệnh triển khai áp dụng HTQLCL nên còn nhiều bỡ ngỡ trong quá trình tổ chức thực hiện

Các thuật ngữ trong Tiêu chuẩn khá trừu tượng, gây khó khăn cho việc nắm bắt các nội dung, yêu cầu của Tiêu chuẩn; Cán bộ làm công tác xây dựng HTQLCL chủ yếu cán bộ kiêm nhiệm; Chất lượng đội ngũ cán bộ vấn không đồng đều, khả năng am hiểu tổ chức hoạt động trong Quân đội hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng vấn; Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL còn eo hẹp