Hệ thống văn bản QPPL về Quản lý chất lượng và Đánh giá SPH

Người viết: admin - : Thursday, Aug 31, 2017 | 11:56 - Lượt xem: 7131

Văn bản QPPL về quản lý chất lượng

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
74/2018/NĐ-CPNghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.15-5-2018
956/BKHCN-TĐCCông văn 956/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa29/04/2009
80/2013/NĐ-CPNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa19/07/2013
67/2009/NĐ-CPSửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một03/08/2009
50/2006/QĐ-TTgQuyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng:2006
27/2012/TT-BKHCNThông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ27/01/2013
26/2006/QĐ-BKHCNQuyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 26/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu:18/12/2006
2437/TĐC-ĐLQuyết điịnh về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BKHCN09/12/2015
22/2009/TT-BKHCNThông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ30/09/2009
19/2014-QĐ-TTgQuyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước05/03/2014
19/2010/TT-BCTThông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương17/05/2010
19/2009/TT-BKHCNThông tư 19/2009/TT-BKHCN các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành14/08/2009
17/2009/TT-BKHCNThông tư 17/2009/TT-BKHCN hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành02/08/2009
16/2009/TT-BKHCNThông tư Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường02/06/2009
15/2015/TT-BKHCNThông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu25/08/2015
15/2009/TT-BKHCNThông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen02/06/2009
132/2008/NĐ-CPNghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa31/12/2008
1171/QĐ-BKHCNQuyết định 1171/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ27/05/2015
116/2015/TT-BTCThông tư 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành c11/08/2015
11/2009/TT-BKHCNThông tư Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia06/05/2009

Văn bản QPPL về QLCL & Đánh giá sự phù hợp - Quốc hội

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
01/2009/TT-BKHCNThông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ20/03/2009