Hàng hóa nhóm 2 thuộc sự quản lý của Bộ Khoa học & Công nghệ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 25, 2019 | 15:15 - Lượt xem: 2689

Ngày 13/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ.

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về công bố hợp quy, kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là hàng hóa nhóm 2) nhập khẩu; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa;

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động công bố hợp quy; các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa (sau đây gọi chung là người nhập khẩu);
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 10/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 12/11/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=760
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/153