Hà Tĩnh: Đẩy mạnh thực hiện duy trì và cải tiến có hiệu quả theo TCVN ISO 9001:2015 ở cấp xã

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 4, 2022 | 14:39 - Lượt xem: 787

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện năm 2022; Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính của xã năm 2022, UBND xã Xuân Hồng ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã trong năm 2022.

Với mục đích, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã đảm bảo thực chất và có hiệu quả; Thực hiện duy trì việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của đơn vị đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

Về yêu cầu, đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo và các cán bộ, công chức có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống. Việc xây dựng và áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 phải đảm bảo thực chất, hiệu quả và tránh hình thức; Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại cơ quan phải đảm bảo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 trên nguyên tắc 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và 100% các hoạt động nội bộ liên quan hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Ảnh minh họa 

Về nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh thực hiện việc duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã đã áp dụng hệ thống gắn với việc xây dựng, áp dụng quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC; Thực hiện rà soát, thống kê các công việc chuyên môn không liên quan đến thủ tục hành chính tại UBND xã, tổ chức xây dựng thành quy trình nội bộ, công bố và áp dụng tại đơn vị.

Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn của đơn vị; Đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính cho cán bộ, công chức xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 đáp ứng điều kiện và nhiệm vụ được giao; Kịp thời rà soát, cập nhật danh mục thủ tục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính theo các Quyết định công bố của UBND tỉnh vào hệ thống quản lý chất lượng để triển khai thực hiện.

Triển khai rà soát, thống kê các thủ tục giữa các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã để xây dựng thành quy trình nội bộ đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001: 2015, công bố, công khai thực hiện.

Hà My