Góp ý dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn một số nội dung bắt buộc theo phương thức điện tử

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 7, 2022 | 16:40 - Lượt xem: 2774

Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau:

“4. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều này bằng phương thức điện tử.”.

Triển khai thực hiện quy định trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo, xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Quý cơ quan, đơn vị dự thảo Thông tư, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý (dự thảo được gửi kèm theo).

Xem toàn văn dự thảo thông tư và Công văn xin ý kiến tại đây!