Góp ý dự thảo Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 24, 2021 | 9:38 - Lượt xem: 1116

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Chủ đề Khoa học, công nghệ (Đề mục số 8 thuộc Chủ đề số 19).

Để hoàn thiện dự thảo Kết quả pháp điển, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kết quả pháp điển.

Công văn góp ý của Quý cơ quan xin gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 10/01/2022 để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn),

Chi tiết xem tại các file đính kèm:

1. Công văn của Bộ KH&CN xin ý kiến

2. Ket qua phap dien

3. Danh muc van ban