Gần 6.000 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng TCVN ISO 9001:2008

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 30, 2018 | 9:33 - Lượt xem: 3228

Hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được các địa phương triển khai mạnh mẽ, trong đó các Chi cục TCĐLCL đóng vai trò thúc đẩy hoạt động này. 
Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Quyết định 19), UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục lập kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định 19. Sở KH&CN và Chi cục đã đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện Quyết định này.
Hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được các địa phương triển khai mạnh. 
Thông tin từ Vụ Hợp chuẩn Hợp quy – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho thấy, các tỉnh, thành phố đã phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định 19.
Theo số liệu 50/63 Chi cục gửi về, tổng số các cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là 2.170, trong đó số cơ quan đã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là 2.106, số cơ quan đang xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là 59, số cơ quan chưa xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là 5.
Ngoài các cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, các tỉnh, thành phố đã thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng. Đến nay, số lượng cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng đã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là 3.794.
ISO 9001:2008, các tỉnh, thành phố địa phương đã tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (kiểm tra tại trụ sở cơ quan và kiểm tra thông qua báo cáo)… Theo số liệu 50/63 Chi cục gửi về, đến nay các Chi cục TCĐLCL (Chi cục) đã tiến hành kiểm tra tại 2.428 cơ quan, trong đó có các một số đơn vị đã tiến hành kiểm tra 100% các cơ quan đã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 như Ninh Thuận.
Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số các đơn vị đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đều thực hiện tốt việc duy trì HTQLCL, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những điểm không phù hợp, cụ thể: một số cơ quan đã xây dựng, áp dụng và được chứng nhận HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 nhưng không thực hiện duy trì hoặc duy trì ở mức độ hình thức; chưa thực hiện thường xuyên việc rà soát, sửa đổi thủ tục hành chính, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào HTQLCL; chưa thực hiện việc niêm yết quyết định công bố, bản công bố, danh mục thủ tục hành chính, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả… Nguyên nhân của những điểm không phù hợp này là do cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ đa số là cán bộ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi; sự thay đổi của một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy trình được xây dựng, áp dụng; việc đánh giá nội bộ còn mang tính hình thức, nội dung và chất lượng đánh giá còn hạn chế…
Hiện nay, một số Chi cục đã tham mưu cấp có thẩm quyền đưa hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL là một trong các tiêu chí chấm điểm thi đua giữa các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương (Bắc Giang, Hà Giang, Bình Dương …). Đây được xem là một giải pháp hữu hiệu để tăng tính hiệu lực và hiệu quả của hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước.
Hiện nay Bộ KH&CN đã công bố TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008.
Triển khai thực hiện lộ trình chuyển đổi áp dụng, các Chi cục đã và đang nghiên cứu để triển khai chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 một cách tích cực.
Một số Chi cục đã tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch chuyển đổi; gửi văn bản hướng dẫn lộ trình, kế hoạch chuyển đổi đến các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố (Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bắc Kạn…); xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Phú Yên…). Trong đó đáng lưu ý là tỉnh Trà Vinh đã sớm tiến hành chuyển đổi từ năm 2017; đến nay toàn tỉnh có 139 cơ quan hành chính và đơn vị đã xây dựng, cải tiến, chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.
Bên cạnh việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo cách “truyền thống”, một số Chi cục đã xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (TP. Hồ Chính Minh, Cà Mau, Long An..). Việc ứng dụng công nghệ thông tin này sẽ giúp các hoạt động ISO của cơ quan đã áp dụng được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian cũng như công sức làm việc của đội ngũ cán bộ, chuyên viên phụ trách quản lý ISO.
Có thể nói, việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời hiệu quả; hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa; một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Theo Chất lượng Việt Nam