Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Một 5, 2022 | 9:41 - Lượt xem: 1436

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL các cơ quan theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Kế hoạch được ban hành với mục đích áp dụng có hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 (gọi tắt là HTQLCL) vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; Giúp công chức, thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công;

Tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban trong cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan, đơn vị với các tổ chức, cá nhân. Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; để việc áp dụng HTQLCL thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, mỗi năm tổ chức 06 lớp đào tạo về nhận thức và đánh giá viên nội bộ HTQLCL cho cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước đang áp dụng HTQLCL về phương pháp duy trì và cải tiến HTQLCL; Bồi dưỡng về kỹ năng cho đại diện lãnh đạo về chất lượng của các cơ quan hành chính nhà nước;

Thực hiện việc đào tạo chuyên sâu về hoạt động kiểm tra, giám sát việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong cơ quan hành chính cho cán bộ, công chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính.

Áp dụng HTQLCL ISO 9001 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công. Ảnh minh họa

Về hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL, rà soát, kịp thời cập nhật các thay đổi của thủ tục hành chính do UBND Tỉnh ban hành, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng, đảm bảo các quy trình ISO phù hợp với quy định, văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong xử lý, điều hành công việc các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo (tối thiểu 01 lần/ năm) để đảm bảo HTQLCL luôn phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện công bố lại HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL; Triển khai áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nếu xét thấy cần thiết.

Theo VietQ