Dự thảo tiêu chuẩn chất lượng tổ chức các sự kiện liên quan đến lĩnh vực gia đình

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022 | 16:20 - Lượt xem: 322

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình.

Cụ thể, các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình gồm Kỷ niệm Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3); Hưởng ứng Ngày Quốc tế về Gia đình (15/5), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và các sự kiện có liên quan đến lĩnh vực gia đình khác.

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình được ban hành để sử dụng vào việc xây dựng dự toán tổ chức các sự kiện trên.

Định mức kinh tế – kỹ thuật quy định tại Thông tư này là mức tối đa, được bảo đảm tính đúng, tính đủ để hoàn thành thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư này. Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị xem xét để xác định định mức cho phù hợp, làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí. 

Nguyên tắc tổ chức dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Các nội dung, định mức không được vượt quá tiêu chuẩn, chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. Tính đúng, tính đủ, phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tính chất của nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công về tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình theo phương thức chấm điểm “Đạt”, “Không đạt”. Chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Đạt” nếu có từ 80% trở lên các tiêu chí của dịch vụ đó được đánh giá là “Đạt”, ngược lại thì đánh giá chất lượng dịch vụ đó là “Không đạt”.

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của việc tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình đảm bảo việc tổ chức các sự kiện phải thiết thực, có ý nghĩa, phù hợp chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, cụ thể: Tuyên truyền trọng điểm và kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình.

Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của lĩnh vực gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quy mô tổ chức các sự kiện được thực hiện thống nhất và đạt hiệu quả theo yêu cầu tại Trung ương và cấp khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức. Chất lượng, kết quả của việc tổ chức sự kiện phải phù hợp quy mô, yêu cầu nhằm đúng chủ trương, chủ đề tuyên truyền; đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng chương trình; đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả khi tổ chức.

Về tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm 80% chất lượng dịch vụ được xây dựng chương trình, nội dung bảo đảm tính thống nhất, cập nhật và khoa học.

Trước đó, tại Việt Nam đã có bộ tiêu chuẩn TCVN 12595:2018: Hệ thống quản lý sự kiện bền vững – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 20121:2015 trong tổ chức sự kiện du lịch.

Tiêu chuẩn gốc quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sự kiện bền vững để nâng cao tính bền vững của các sự kiện cho mọi đối tượng là tổ chức, cá nhân tham gia vào tổ chức sự kiện. Trong tổ chức sự kiện du lịch, ngoài những đặc điểm chung của loại hình sự kiện, sự kiện du lịch còn có những đặc điểm riêng hướng tới người sử dụng cuối cùng là khách du lịch và cộng đồng dân cư của địa điểm tổ chức sự kiện nên cần được xem xét và có hướng dẫn phù hợp. Tiêu chuẩn này nhằm hướng dẫn tổ chức và các bên tham gia tổ chức sự kiện du lịch có được phương cách chính thức định hướng thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý tính bền vững khi tổ chức sự kiện du lịch. Các tổ chức hiện đang có hệ thống quản lý sẽ có thể tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn này vào các hệ thống hiện có.

Theo VietQ