Đồng Tháp: Kiểm định 7.775 đồng hồ nước lạnh trong tháng 4

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 12, 2021 | 14:22 - Lượt xem: 985

Trong tháng 4, Chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh có liên quan đến phương tiện đo nhóm 2 (đồng  hồ nước lạnh) trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, 1967/7.775 đồng hồ nước lạnh hết hiệu lực kiểm định.

Theo báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 4, Chi cục đã thực hiện tham mưu Sở góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một  sản phẩm (OCOP) năm 2021, đồng thời tham mưu Sở về việc triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa  trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo ý kiến chỉ đạo của Phó  Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại Công văn số 313/VPUBND-KT.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục đã tổ chức 01 đoàn kiểm tra đối với 05 cơ sở về đo lường, kết  quả có 0 cơ sở vi phạm (tổng số lượng sản phẩm hàng hóa vi phạm, tổng giá trị hàng hóa sản phẩm vi phạm). Trong đó, đối với các cơ sở cung cấp nước sinh hoạt: Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh có liên quan đến phương tiện đo nhóm 2 (đồng  hồ nước lạnh) trên địa bàn Tỉnh. Tổng số cơ sở được kiểm tra là: 05 tổ chức, cá nhân.  

Tổng số đồng hồ nước 5 cơ sở được kiểm tra báo cáo là: 7.775 đồng hồ nước lạnh, trong đó hết hiệu lực kiểm định là 1967 đồng hồ nước lạnh; Qua kiểm tra thực tế 131 đồng hồ nước lạnh: có 98 đồng hồ nước lạnh còn hiệu lực kiểm định và 33 đồng hồ nước lạnh hết hiệu lực kiểm định. Kết quả: Đoàn kiểm tra đã mời đại diện Lãnh đạo của tổ chức, cá nhân được kiểm tra đang sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (đồng hồ nước lạnh) hết hiệu lực kiểm định đến Chi cục để trao đổi và có hướng giải quyết. Và đại diện Lãnh đạo của tổ chức, cá nhân được kiểm tra cam kết sẽ thay thế những đồng hồ hết hiệu lực theo đúng với quy định của pháp luật về đo lường.

Về quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 01/4/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa  bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Cùng với đó, Chi cục đã cử 03 công chức tham dự tập huấn khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Giải  thưởng chất lượng quốc gia từ ngày 02-05/3/2021 tại TP. HCM. Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 291/SKHCN-TĐC ngày  10/3/2021 gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đăng ký tham dự Giải  thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.  

Về ISO hành chính, Chi cục tham mưu Sở ban hành Kế hoạch số 347/KH-SKHCN ngày 18/3/2021 về  Kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO  9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021; Tham mưu Sở ban hành Kế hoạch số 349/KH-SKHCN ngày 18/3/2021 về  Đào tạo hướng dẫn áp dụng, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào  hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021; Tham mưu Sở Công văn số 385/SKHCN-TĐC ngày 24/3/2021 về việc thực  hiện duy trì và cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính.

Phương hướng nhiệm vụ trong tháng tới, Chi cục tiếp tục thực hiện kiểm tra sự phù hợp quy định về đo lường đối với phương  tiện đo nhóm 2 – đồng hồ nước lạnh theo kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường  chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Tổ chức hướng dẫn áp dụng, duy trì và hướng dẫn sáp nhập HTQLCL của 03 phòng chuyên môn cấp huyện vào chung HTQLCL của UBND cấp huyện theo  Công văn số 385/SKHCN-TĐC ngày 24/3/2021 

Tiến hành khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường đối với thiết bị  điện – điện tử.  

Thành lập đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông thị trường  theo kế hoạch năm 2021.  

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp  nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  năm 2021.