Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 8, 2018 | 9:47 - Lượt xem: 1296

Hiện nay, trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp chưa chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống các hoạt động tự bảo đảm đo lường, công nghiệp sản xuất phương tiện đo, chuẩn đo lường còn nhiều hạn chế, trình độ thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong nước. Hạ tầng đo lường của Việt Nam còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đo lường của doanh nghiệp Việt Nam. 

Trước những vướng mắc đó, Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  đã được ban hành với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành ưu tiên triển khai xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Việt Nam đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của doanh nghiệp , của thị trường, tiết giảm ngoại tệ nhập khẩu phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án sẽ tiến hành đổi mới, sửa đổi chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa….