Đẩy mạnh hợp tác với Bộ Xây dựng về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019 | 17:32 - Lượt xem: 1419

Ngày 16/10, buổi thảo luận hướng dẫn kế hoạch TCĐLCL 2020 đã diễn ra giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Xây dựng.

Tham dự buổi thảo luận, có ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL); ông Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ KHCN&MT (Bộ Xây dựng); các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục.

Ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (giữa).

Ông Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ Xây dựng (giữa).

Tại buổi thảo luận, đại diện Bộ Xây dựng trình bày báo cáo thực hiện công tác TCĐLCL năm 2018 – 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.

Năm 2019, Bộ Xây dựng tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thành soát xét, bổ dung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia cho các lĩnh vực. Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2019, số lượng tiêu chuẩn đã chuyển Tổng cục TCĐLCL thẩm định và công bố trong năm 2019 cho đến thời điểm trước 30/9/2019 là 49 tiêu chuẩn; số lượng tiêu chuẩn đã hoàn thành dự thảo và thành lập hội đồng khoa học Bộ Xây dựng thẩm định tiêu chuẩn là 65 tiêu chuẩn.

Trong quý IV năm 2019, Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thành những khâu cuối cùng để ban hành 04 QCVN. Bên cạnh đó, năm 2019 và năm 2020 tiếp tục soát xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc nghiên cứu hủy bỏ 04 QCVN và hoàn thành soát xét thay thế và ban hành đưa vào sử dụng 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Năm 2019, Bộ Xây dựng đang triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 198/2018/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 về Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật.  Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ/ngành triển khai các nhiệm vụ: Phê duyệt danh mục Bộ quy chuẩn kỹ thuật về Xây dựng áp dụng cho toàn ngành xây dựng; Biên soạn, soát xét, sửa đổi hệ thống quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Triển khai nghiên cứu đề xuất quy hoạch định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và danh mục các TCVN cốt lõi về xây dựng; Biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng theo quy hoạch định hướng mới; Tổng điều tra, phân tích, đánh giá hiệu quả và hạn chế của việc sử dụng tiêu chuẩn cơ sở trong các hoạt động xây dựng để đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý chất lượng tiêu chuẩn cơ sở trong xây dựng công trình; Tổng điều tra, phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đã được áp dụng trong các hoạt động xây dựng, để đề xuất định hướng việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực trong các hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Xây dựng cơ sở dữ liệu, đổi mới công tác thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành Xây dựng; Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, biên soạn, thẩm tra , thẩm định, công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng; Đổi mới giáo trình trong hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực của ngành Xây dựng; Hoàn thiện, đổi mới cơ chế chính sách về công tác biên soạn và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp Bộ Xây dựng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam nhằm thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong hệ thống Thông báo và hỏi đáp quốc gia.

Về hoạt động đánh giá sự phù hợp, công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng thực hiện quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng bằng Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử về mức kỹ thuật chất lượng, phương pháp thử nghiệm kiểm tra, phương pháp đánh giá sự phù hợp, bên cạnh đó Bộ đã chỉ định 21 tổ chức đánh giá sự phù hợp. Nhìn chung, công tác đánh giá hợp quy sản phẩm hàng hóa VLXD góp phần đảm bản chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD lưu thông, sử dụng ở Việt Nam.

Về dự án năng suất, chất lượng ngành xây dựng, từ năm 2017 đến nay Bộ đã giao 10 nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện, bước đầu nghiệm thu đạt được kết quả tốt.

Về hợp tác quốc tế, Bộ tăng cường các hoạt động hợp tác, trong đó có hợp tác quốc tế với các tổ chức như là NDF, USAID, GEF, ACI, ASTM,…; hợp tác với Tổng cục TCĐLCL trong việc thường xuyên triển khai các hoạt động về TCĐLCL để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trong phần định hướng xây dựng kế hoạch TCĐLCL năm 2020, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai “Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” theo đúng các nội dung tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 198/2018/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 và Quyết định số 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/62018.

Bên cạnh đó, hệ thống TCVN lĩnh vực xây dựng sẽ tiếp tục được xây dựng mới, soát xet TCVN trên cơ sở tiếp cận với tiêu chuẩn thế giới và khu vực cho các lĩnh vực; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống QCVN lĩnh vực xây dựng; Tiếp tục duy trì hoạt động điểm Thông báo và hỏi đáp TBT Bộ Xây dựng; Tiếp tục nghiên cứu thực hiện dự án năng suất, chất lượng ngành xây dựng; Đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Toàn cảnh buổi Thảo luận 

Trao đổi tại buổi thảo luận, phía Tổng cục TCĐLCL đưa ra ý kiến đóng góp về bản báo cáo kế hoạch TCĐLCL năm 2020 của Bộ Xây dựng, trong đó cơ bản Bộ Xây dựng đã có sự phối hợp tốt với Tổng cục trong công tác: xây dựng tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng; xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; công tác đánh giá sự phù hợp, công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; năng suất, chất lượng ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, Tổng cục TCĐLCL mong muốn đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Bộ Xây dựng trong công tác TCĐLCL

 Hồng Vân