Đẩy mạnh hợp tác với Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 1, 2019 | 15:15 - Lượt xem: 1143

Ngày 1/11, buổi thảo luận về kế hoạch công tác tiêu chuẩn chất lượng đo lường năm 2020 giữa Tổng cục TCĐLCL với Bộ Giao thông vận tải đã được diễn ra.

Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL (giữa) tham dự buổi thảo luận

Tham dự buổi thảo luận có ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, đại diện Vụ Khoa học công nghệ (KHCN) và các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT); cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục.

Tại buổi thảo luận, đại diện Vụ KHCN, Bộ GTVT trình bày báo cáo thực hiện Công tác TCĐLCL năm 2018-2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.

Trong đó, năm 2018, Bộ GTVT thực hiện 52 nhiệm vụ TCĐLCL, bao gồm: 12 TCCS, 25 TCVN và 15 QCVN.

Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hàng năm Bộ GTVT vẫn tiến hành kiểm tra, đánh giá việc duy trì HTQLCL tại các đơn vị và tổng hợp báo cáo Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ theo quy định.

 Đại diện Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT.

Về hoạt động đánh giá sự phù hợp, công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường trong phạm vi quản lý của Bộ GTVT, đối với công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, Bộ GTVT thực hiên theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó, kết quả kiểm tra đánh giá với cơ sở sản xuất đã cấp Giấy chứng nhận chất lượng, đã thực hiện 385 lượt đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng cho 328 cơ sở xuất lắp ráp và linh kiện xe trong nước, phát hiện 37 lượt của 35 cơ sở không đạt. Đã thực hiện 239 lượt đánh giá COP cho sản xuất linh kiện cơ giới nước ngoài, phát hiện 05 cơ sở không đáp ứng được các yêu cầu…

Năm 2018: tổng số hồ sơ đăng ký công hợp quy được tiếp nhận là 1359, năm 2019 (6 tháng đầu năm): tổng số hồ sơ đăng ký công bố hợp quy được tiếp nhận là 3189 trong đó chủ yếu là linh kiện.

Về cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, Bộ GTVT đã phối hợp với các Bộ, ngành cung cấp 12 thủ tục hành chính của Bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ tiến hành rà soát và đăng ký triển khai các thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong giai đoạn 2018 – 2020 với cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo. Bộ có tổng cộng 87 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, trong đó 12 thủ tục đã triển khai trong giai đoạn thí điểm và 75 thủ tục triển khai trong giai đoạn 2018 – 2020.

Đến nay, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 75/75 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia theo QĐ số 2185/QĐ-TTg, nâng tổng số thủ tục hành chính của Bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia là 87/87 thủ tục. Hoàn thành cung cấp 100% các thủ tục hành chính đã đăng ký tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Năm 2018, Bộ đảm bảo hoạt động của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp TBT. Năm 2019, công tác TBT được đảm bảo, thực hiện đúng nghĩa vụ với Văn phòng TBT Việt Nam, đã phối hợp với Văn phòng TBT gửi 07 Thông báo của Việt Nam cho Ban thư ký của WTO về Quy chuẩn kỹ thuật…

Về định hướng mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch TCĐLCL năm 2020, Bộ tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL, trong đó tổ chức thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN, QCVN đã được công bố ban hành cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ; Bộ luôn có sự phối hợp tốt với Tổng cục TCĐLCL trong việc tổ chức xây dựng, xét duyệt kế hoạch xây dựng, thẩm định TCVN, QCVN.

Toàn cảnh buổi thảo luận.  

Về công tác quản lý nhà về đo lường, Bộ phối hợp rà soát các văn bản QPPL, TCVN, QCVN do Bộ GTVT ban hành tránh chồng chéo, trùng lặp; chủ động tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường, đổi mới tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế đến năm 2025, định hướng 2030.

Bộ tăng cường biện pháp quản lý và triển khai công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trong lưu thông, nhập khẩu và sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ. Bên cạnh đó tiếp tục tiếp tục tham gia, phối hợp các nhóm công tác để thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế.

Ngoài ra, căn cứ vào thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước, hàng năm công tác cập nhật bổ sung xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn (TC, QC) luôn được Bộ quan tâm chỉ đạo, đưa vào kế hoạch xây dựng từ 40 – 50 Tiêu chuẩn và quy chuẩn.

Trao đổi tại buổi thảo luận, phía Tổng cục TCĐLCL đưa ra ý kiến đóng góp về bản báo cáo kế hoạch TCĐLCL năm 2020 của Bộ GTVT, về cơ bản Bộ đã phối hợp tốt với Tổng cục trong công tác: xây dựng, triển khai các văn bản QPPL; xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật; quản lý nhà nước về đo lường; đánh giá sự phù hợp, quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tình hình áp dụng ISO 9001; công tác TBT.

Đối với kiến nghị “Hiện nay, việc xây dựng các TCVN được nhiều Bộ, ngành quan tâm thực hiện. Để tránh trùng lặp về nội dung cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành để đảm bảo chất lượng và tiến bộ”. Tổng cục ghi nhận ý kiến đóng góp của Bộ, tuy nhiên trong quá trình lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN đề nghị Bộ GTVT không chỉ lấy ý kiến góp ý nội bộ các đợ vị trong Bộ mà cần lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, hiệp hội, cá nhân liên quan để tránh trùng lặp nội dung và đảm bảo tính đồng thuận của hệ thống tiêu chuẩn.

Trương Vân