Dấu ấn Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2019

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2020 | 7:52 - Lượt xem: 1296

Với sự nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, Tổng cục đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng với những dấu ấn nổi bật.

Hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Với chức năng đầu mối tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêu chuẩn hóa, Tổng cục đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO/TBT, EVFTA, CPTPP,…) góp phần hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế, năng suất chất lượng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn.

Hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Năm 2019, Tổng cục tiếp tục chú trọng đến việc hướng dẫn các bộ, ngành, Chi cục TCĐLCL, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đầy đủ quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các VBQPPL dưới luật, đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng liên quan đến hoạt động ĐGSPH và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là SPHH nhóm 2 của Bộ KH&CN quản lý. Tham mưu xây dựng các VBQPPL, văn bản chỉ đạo của Bộ liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh; Rà soát, tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm…

Đặc biệt Tổng cục đã thực hiện hiệu quả công tác MSMV, truy xuất nguồn gốc nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Hoạt động quản lý về đo lường

Năm 2019, Tổng cục đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác quản lý về đo lường, đặc biệt đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về đo lường nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác quản lý Nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. Thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường…

Triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường tăng 39% so với năm 2018. Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường tăng 77% so với năm 2018. Phê duyệt 5.330 mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước tăng 70% so với năm 2018. Chứng nhận 151 chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (tăng 31% so với năm 2018. Chứng nhận, cấp 1.592 thẻ kiểm định viên đo lường tăng 57,9% so với năm 2018.

Thanh Uyên