Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng TưTháng Tư 12, 2006 | 9:19 - Lượt xem: 13462

Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là tổ chức hành chính trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường  Chất lượng, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa và kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Xây dựng trình Tổng cục trưởng phê duyệt kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn, hàng năm của Cục QLCLSPHH và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 2. Xây dựng trình Tổng cục trưởng phê duyệt, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 3. Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng trình Tổng cục trưởng để trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa.
 4. Chủ trì khảo sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa lưu thông trên thị trường, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa trong quá trình sử dụng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ trì tổ chức kiểm tra liên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hàng hóa theo nhiệm vụ được phân công.
 5. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, trên thị trường, trong sử dụng.
 6. Phối hợp với các cơ quan quản lý chất lượng liên quan trong công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
 7. Chủ trì phối hợp, hướng dẫn kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số mã vạch và nhãn hàng hóa đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện theo quy định của pháp luật.
 8. Chủ trì, phối hợp kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng theo sự phân công của Tổng cục trưởng.
 9. Xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch theo quy định của pháp luật.
 10. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch theo quy định của pháp luật.
 11. Tổ chức, hướng dẫn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; cung cấp thông tin cảnh báo người tiêu dùng và đề xuất các biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng.
 12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa.
 13. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và theo sự phân công của Tổng cục trưởng.
 14. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, hội thảo, thông tin tuyên truyền quảng bá, và hợp tác quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa theo quyết định của Tổng cục trưởng.
 15. Quản lý công chức, người lao động, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản của Cục theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

 Lãnh đạo Cục:

 1. Phó Cục trưởng phụ trách: Cao Thị Bích Hà

Điện thoại liên hệ: 024.39427409; Fax: 024.39427418;

Email: cucqlclhh@tcvn.gov.vn

Cơ cấu tổ chức: Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (trụ sở số 76 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội)  gồm có 5 Phòng và 02 Chi cục trực thuộc đặt tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

 1. Phòng Kế hoạch Tài chính
 2. Văn phòng Cục
 3. Phòng Đo lường Chất lượng hàng hóa lưu thông và sử dụng (gọi tắt Phòng Chất lượng 1)
 4. Phòng Chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu (gọi tắt là Phòng Chất lượng 2)
 5. Phòng Nhãn hàng hóa và Đo lường chất lượng sản phẩm trong sản xuất (gọi tắt là Phòng Chất lượng 3).
 6. Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung (trụ sở đặt tại 135 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
 7. Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam (trụ sở đặt tại 64-66 Mạc Đĩnhh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Các hình thức đã được khen thưởng:

 1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010 cho Cục đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc tại Quyết định số 1141/QĐ-TTg ngày 12/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Tập thể lao động xuất sắc năm 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019.
 3. Bằng khen của Bộ trưởng năm 2015, 2016, 2018, 2019.

CHI CỤC MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 174 Bạch Đằng – TP Đà Nẵng

Fax: 0511-817580

mail: ccqlclhhmt@yahoo.com; ccqlclhhmt@tcvn.gov.vn  

CHI CỤC MIỀN NAM  

Địa chỉ: 64-66 Mạc Đĩnh Chi – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

Fax: 08-8297407

E-mail: qlclhh_mn@vnn.vn; ccqlclhhmn@tcvn.gov.vn