Công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2024 không được phê duyệt thuộc Chương trình 1322

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 12, 2023 | 11:04 - Lượt xem: 500

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình 1322); Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 1322 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN,

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với những đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình 1322 không được phê duyệt tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông báo này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết.

Xem thông báo 2914 (2023) TĐC công khai đề xuất 2024 không phê duyệt (F) tại đây!

Vụ KHTC