Dự thảo Khung Chương trình đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 11, 2020 | 16:00 - Lượt xem: 1921

 

  1. Mẫu kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường
  2. Công văn gửi ý kiến về Khung chương trình
  3. Hướng dẫn chương trình đảm bảo đo lường
  4. Quyết định Phê duyệt Khung Chương trình đảm bảo đo lường
  5. Tờ trình dự thảo Khung chương trình
  6. Danh sách các đơn vị xin ý kiến