Chi cục TCĐLCL Hà Nội: Điểm sáng trong công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 9, 2021 | 10:16 - Lượt xem: 1028

Chi cục TCĐLCL Hà Nội luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trở thành “điểm sáng” trong triển khai các hoạt động về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chi cục TCĐLCL Hà Nội (địa chỉ 89 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) là cơ quan giúp Sở KH&CN Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND TP.Hà Nội quy định vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL và Quyết định số 255/QĐ-SKH&CN ngày 8/5/2017 của Sở KH&CN TP.Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục TCĐLCL trực thuộc Sở KH&CN TP.Hà Nội.

Chi cục TCĐLCL có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở KH&CN thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo quy định pháp luật. Về nhiệm vụ, quyền hạn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở KH&CN trình Chủ tịch UBND thành phố các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

Xây dựng đề án, chương trình, nhiệm vụ, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương để Giám đốc Sở KH&CN trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, ban hành; Hướng dẫn, tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ TCĐLCL trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tại địa phương;

Trụ sở Chi cục TCĐLCL thành phố Hà Nội.

Tổ chức thực hiện việc kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận, xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo đáp ứng yêu cầu của địa phương; Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý khác theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý vi phạm và hướng dẫn xử lý các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của quản lý nhà nước. Quản lý hoạt động các tổ chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến độ khoa học, công nghệ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động TCĐLCL theo quy định của pháp luật.

Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở KH&CN.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2021, Chi cục đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn hơn 4500 hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tham mưu xây dựng Nghị quyết, đề án, kế hoạch trình Sở Khoa học và Công nghệ, trình UBND, HĐND thành phố xem xét, quyết định, phê duyệt theo thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được đảm bảo. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn được thường xuyên liên tục.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Chi cục luôn tuân thủ các quy định đã được công bố, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính; luôn đề cao trách nhiệm, hướng dẫn tận tình, giải quyết đúng quy trình, đúng thời gian, không quá hạn, không gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Theo Chi cục TCĐLCL Hà Nội, thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng nhìn chung các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đột xuất do Sở Khoa học và Công nghệ giao đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Các nhiệm vụ chuyên môn đều hoàn thành với chất lượng và hiệu quả cao.

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở, sự phối hợp của các ngành và nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn Thành phố đã được triển khai quyết liệt và đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chi cục cho biết sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở KH&CN thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực TCĐLCL; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực TCĐLCL trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Sở về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; tăng cường công tác khảo sát, thanh tra, kiểm tra nhà nước, đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về TCĐLCL trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, bảo vệ người tiêu dùng;

Trong năm 2021, Chi cục đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn hơn 4500 hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến các văn bản pháp quy về TCĐLCL trong kinh doanh như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, thiết bị điện và điện tử; Tham mưu Sở triển khai công tác Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nhằm cổ vũ, tạo nguồn doanh nghiệp trong thời gian tới, qua đó nâng cao uy tín, vị thế và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục các giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình năng suất chất lượng, hoàn thiện kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-Ttg về đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố Hà Nội, đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường giúp doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực cạch tranh, tạo dựng thương hiệu, qua đó tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra chuyên đề về TCĐLCL trên địa bàn theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TCĐLCL.

Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về TCĐLCL nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp làm ăn chân chính, người tiêu dùng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý…

Bảo Lâm