Viết bởi Trương Vân | 16/06/2022 | 0 Bình luận |

Hơn 20 năm qua, việc áp dụng năng suất xanh tại Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là con đường phát triển tất yếu khi phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để năng suất xanh được áp dụng rộng rãi thì còn nhiều vấn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/03/2022 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 11/01/2022 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 26/11/2021 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 19/10/2021 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi các bên cùng hợp tác, chia sẻ tầm nhìn chung để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, trong đó mỗi cá nhân, tổ chức phải cùng tham gia, đồng hành để đất nước có thể nhanh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/04/2021 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 20/04/2021 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 12/04/2021 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 12/04/2021 | 0 Bình luận |
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner