Viết bởi admin | 31/07/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 27/6/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. Xem chi tiết Báo cáo

Xem thêm

Viết bởi admin | 14/07/2017 | 0 Bình luận |

Tháng 7/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/6 -11/7/2017 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017. Xem chi tiết Báo cáo

Xem thêm

Viết bởi admin | 05/07/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 30/6/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý II/2017. Xem chi tiết Báo cáo

Xem thêm

Viết bởi admin | 23/06/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. Xem chi tiết Báo cáo.

Xem thêm

Viết bởi admin | 01/06/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 31/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 06/2017 và phương hướng tháng 7/2017. Xem chi tiết Báo cáo

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/05/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 12/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 6/2017. Xem chi tiết Báo cáo

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 15/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 06 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Xem chi tiết Báo cáo

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner