Viết bởi Trương Vân | 09/03/2022 | 0 Bình luận |

Quốc hội đặt mục tiêu về tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 89-90%, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý đạt 100%. Thực trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt Bộ TN&MT cho […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/02/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26/02/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 547/KH-UBND Phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung phát triển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/02/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về chứng nhận và hỗ trợ doanh nghiệp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/02/2022 | 0 Bình luận |

Tàu điện ngầm đang được xây dựng ở các thành phố lớn và kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho giao thông Việt Nam. Để công trình đảm bảo an toàn, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 08:2018/BXD về Công trình tàu điện ngầm. QCVN 08:2018/BXD về công trình tàu điện ngầm quy định […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/02/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ (QCVN 04:2021/BCA) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì biên soạn, Cục […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

New Zealand thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm sẽ có ba khía cạnh: Xây dựng yêu cầu về thông tin sản phẩm, Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất và Chương trình chứng nhận sản phẩm. Xây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/02/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 5808/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner