Viết bởi Nguyen Nam | 04/01/2024 | 0 Bình luận |

Nhằm xây dựng đội ngũ Chuyên gia năng suất có đủ kiến thức, kỹ năng và cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy tắc nghề nghiệp trong cải tiến năng suất, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao Viện Năng suất Việt Nam xây dựng và triển khai thí điểm Chương trình […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/01/2024 | 0 Bình luận |

Hiện nay, “việc cải tiến liên tục” là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp, bao gồm việc sáng tạo và thực hiện những ý tưởng nhằm đạt được mục tiêu bằng phương pháp mang lại hiệu quả cao hơn. Mục tiêu của cải tiến không phải là giảm chi phí mà là làm cho công […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/01/2024 | 0 Bình luận |

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ Chuyên gia năng suất quốc gia có năng lực về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp phục vụ mục tiêu thúc đẩy phong trào năng suất, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Viện Năng suất Việt Nam đã triển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/12/2023 | 0 Bình luận |

Trên thế giới hiện nay đã có một số tổ chức triển khai hoạt động Chứng nhận chuyên gia năng suất, tuy nhiên cách tiếp cận của các tổ chức có nhiều điểm khác biệt theo đặc thù lĩnh vực hay khách hàng mà các tổ chức đó hướng đến. Bài viết này đề cập […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 29/12/2023 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa có thông báo số 4416 ngày 29 tháng 12 năm 2023 Về việc công bố kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/12/2023 | 0 Bình luận |

Theo kế hoạch được đề cập tới trong Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030, đến năm 2025, đến năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/12/2023 | 0 Bình luận |

Tại Hội nghị lần thứ 28 Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đối khí hậu (COP28) tổ chức mới đây (30/11-11/12) tại UAE, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới (ISO) đã tham gia và giới thiệu về vai trò của tiêu chuẩn trong việc thực hiện các chính sách của quốc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2023 | 0 Bình luận |

Hoạt động thực tế tại doanh nghiệp đã đem lại cho sinh viên trải nghiệm hữu ích, giúp các em tiếp cận kiến thức quản lý năng suất và chất lượng một cách trực quan, sinh động, củng cố kiến thức lý luận đã được trang bị tại nhà trường. Trong khuôn khổ nhiệm vụ […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 28/12/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 27/12/2023 | 0 Bình luận |

Hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thông qua việc xây dựng và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia góp phần nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) được coi là điều […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner