Viết bởi admin | 12 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 22/10/2018, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1401. Theo đó, quy định áp dụng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 8 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 25/10 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định thực thi Đạo luật mỹ phẩm trong mã thông báo G/TBT/N/KOR/795. Các sửa đổi như sau: 1) Mở rộng phạm vi tiêu chuẩn đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất/bán […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/10 /2018, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn chung cho phụ gia thực phẩm (Tiêu chuẩn Codex 192-1995); Tiêu chuẩn chung về sử dụng bơ sữa (Tiêu chuẩn Codex 206-1999); Tiêu chuẩn Codex về sữa và các sản phẩm từ sữa theo quy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 09/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Quy định đối với màn hình điện tử theo Chỉ thị 2009/125 /EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu; sửa đổi Quy định Ủy ban (EC) số 1275/2008 và bãi bỏ Quy định Ủy ban (EC) 642/2009 trong thông […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 09/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo bổ sung Quy định EU 2017/1369 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến ghi nhãn năng lượng màn hình điện tử và bãi bỏ Quy định Ủy ban Số 1062/2010 trong thông báo mã G/TBT/N/EU/610. Cụ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 1925/2006 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu liên quan đến chất béo chuyển hoá, ngoại trừ chất béo chuyển hóa tự nhiên trong mỡ động vật và thực phẩm dành […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 24/9/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ được thông báo cho WTO mã thông báo G/TBT/N/KOR/787. Nội dung chính của các sửa đổi như sau: 1. Điều chỉnh các tiêu chuẩn tương thích […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 24/09/2018, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1395. Theo đó, quy định áp dụng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1284 phần 4, găng tay bảo hộ. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này áp dụng cả Tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 374-1: tháng 11 năm 2016 và Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 2302, Phần 2: Vận chuyển các chất và hỗn hợp nguy hiểm. Những sửa đổi chính như sau: – Loại bỏ bình gas ra khỏi phạm vi điều chỉnh của tiêu […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 4
  • 13,518,666
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp