Viết bởi admin | 31 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28/6/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần “Các quy định an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ”. Các nội dung sửa đổi như sau: 1 Thiết lập giới hạn phát thải 2 Độ bền về quãng đường đi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn cho phân bón thông thường. Cụ thể, sẽ thiết lập tiêu chuẩn đối với phân bón được sản xuất từ chất thải thực phẩm. Mục đích của Dự thảo nhằm phản ánh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 04/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi đối với tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản về thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ. Cụ thể, Điều 5 sẽ được […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/7/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi số 3 Tiêu chuẩn quốc gia của xi măng portland nói chung. Cụ thể sẽ hủy bỏ lớp 32.5R của xi măng Portland tổng hợp. Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/6/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật đối với trạm sạc dành cho xe điện. Dự thảo này quy định các thông số kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm, các yêu cầu đối với việc phê chuẩn loại trạm sạc. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 17/7/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 889/2008 quy định chi tiết việc thi hành Quy định Hội đồng (EC) số 834/2007 về sản xuất và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ được thông báo cho WTO mã thông […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy gặt đập liên hợp. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo an toàn đối với […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy kéo dùng trong nông nghiệp. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo an toàn đối […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/5/2018, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp cho máy móc nông nghiệp và thủy sản. Căn cứ Mục 20 và 24 của Đạo luật Cộng hòa số 10601, còn được gọi là Luật Cơ giới […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 6,260,738
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp