Viết bởi Nguyen Nam | 02/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN ngày 26/01/2022 hợp nhất 02 Nghị định 86/2012/NĐ-CP và Nghị định 13/2022/NĐ-CP, cụ thể: – Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật đo lường; – Nghị định 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 09/03/2020 | 0 Bình luận |

Phương tiện đo nhập khẩu được phê duyệt mẫu

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/05/2015 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/05/2015 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/05/2015 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/04/2015 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/04/2015 | 0 Bình luận |

  Xem chi tiết

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner