Viết bởi admin | 13 July, 2018 | 0 Bình luận |

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 July, 2018 | 0 Bình luận |

Quyết định Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 July, 2018 | 0 Bình luận |

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 được giao bổ sung của TCĐLCL

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 July, 2018 | 0 Bình luận |

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện chuyên đề ” Năng suất chất lượng”, “Giải thường chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần, Thời báo doanh nhân

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 July, 2018 | 0 Bình luận |

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện đăng tải 20 bài tuyên truyền về năng suất và chất lượng trên báo điện tử Vnexperess và 20 bài tuyên truyền về năng suất và chất lượng trên báo điện tử Dân trí

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 June, 2018 | 0 Bình luận |

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn, phát hành 20 đầu sách

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 June, 2018 | 0 Bình luận |

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để duy trì hệ thống một cửa riêng của Bộ Khoa học Công nghệ kết nối với cơ chế một cửa Quốc gia

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 May, 2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1253/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 May, 2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1289/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 May, 2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1288/QĐ-BKHCN

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 6,358,097
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp