Viết bởi admin | 17 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 09/5/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 854/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng. Theo đó, đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đăng Khoa; Giá trúng thầu: 173.200.000đ; […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 May, 2019 | 0 Bình luận |

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2019, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn. Theo đó, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 April, 2019 | 0 Bình luận |

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2019, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam ban hành thông báo số 117/TB-QLCLMN về việc gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu. Theo đó, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 April, 2019 | 0 Bình luận |

Trung tâm  thông tin  kính đề nghị Quý đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của đơn vị năm 2018 theo mẫu đính kèm để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau: – Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ KHCN; – Đánh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/3/2019, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam (QLCLSPHHMN) đưa ra thông báo số 91/TB-QLCLMN về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Theo đó, Chi cục QLCLSPHHMN trực thuộc Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lựa […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/3/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 421/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Việt Nam để tăng cường tuyên truyền hoạt động TCĐLCL, KH&CN. Theo đó, phê […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 6/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 7,142,112
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp