Viết bởi admin | 17/04/2018 | 0 Bình luận |

Năm 2018, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp VIệt Nam đào tạo trực tuyến về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo như sau: Khóa 1: Sản xuất thông minh: Khóa cơ bản (17-IN-06-GE-DLN-A-07) Thời gian đào tạo: 01/05 – 31/12/2018 Mục tiêu: Giới thiệu những nội dung […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 907/QĐ-BKHCN về ban kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 574/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Xem chi tiết […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 06/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-TĐC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí năm 2018” thuộc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 30/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 510/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để duy trì hệ thống một cửa riêng của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với cơ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/03/2018 | 0 Bình luận |

Thực hiện Công văn số 721/BKHCN-KHTC ngày 21/3/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 và 03 năm 2019-2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành công văn số 734/TĐC-KHTC ngày 26/3/2018 để hướng dẫn các […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2018. Xem chi tiết Quyết định 3925/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 01/03/2018 | 0 Bình luận |

Năm 2018, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp VIệt Nam đào tạo trực tuyến về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo như sau: Khóa 1: Tích hợp các hệ thống sản xuất tinh gọn với các khái niệm về công nghiệp 4.0 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/02/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/01/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 113/TB-BKHCN về kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ năm 2016-2017. Ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/02/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 30/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN về việc thay đổi thành viên Ban điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ được thành lập theo Quyết định 1391/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2016 […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner