Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1253/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1289/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1288/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1254/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1252/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”  (thực hiện từ năm 2019)

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 680/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải 20 bài tuyên truyền về Năng suất và chất lượng trên báo điện tử Vnexpress và 20 bài về Năng suất và chất lượng trên […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường ban hành Quyết định số 679/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện chuyên đề “Năng suất chất lượng”, ” Giải thưởng chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần,Thời báo doanh nhân Xem chi tiết […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 09/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 04/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 692/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết Quyết định 692/QĐ-TĐC

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/4/2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 403/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2017. Tặng giải vàng Chất lượng Quốc gia  năm 2017 cho  15 doanh nghiệp và tặng giải bạc chất lượng Quốc gia năm 2017 cho 58 doanh nghiệp có tên trong danh sách kèm theo […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner