Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4099/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2020”. Xem chi tiết tại đây QĐ 4099      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2831/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia  (TCVN) 2019”. Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 25/2/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn (TCVN) năm 2019”. Xem chi tiết tại đây QĐ 3956      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4111/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Xem chi tiết tại đây QĐ 4111      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 23/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2736/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây QĐ 2736      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 14/01/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 53/QĐ-TĐC về việc Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 4/2/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 167/QĐ-TĐC thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, điều hành, phối hợp, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 January, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/1/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 31/TB-BKHCN về việc Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2019. Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 8 January, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/1/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn 14/BKHCN-TĐC về việc Góp ý dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn đến năm 2030. Theo đó, trên cơ sở tổng kết, đánh giá sơ bộ về kết quả, hiệu quả triển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 January, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Theo đó, ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 12,465,911
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp