Viết bởi admin | 28/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 1662 QĐ/BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1358/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế Theo đó phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu “Thuê vận chuyển thiết […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16 tháng 8 năm 2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sấm thiết bị, linh kiện, hóa chất, bảo dưỡng hệ thống chuẩn đo lường Theo đó phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16/8/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1356/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói Theo đó phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16/8/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1355/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý: Thiết bị phân tích khí SO2 ; Thiết bị bị phân tích CO; Thiết bị phân tích khí NO/NO2; Bộ tạo pha […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 01/8/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Quang học: Hệ đo giao thoa laser và các thiết bị phụ kiện khác Theo đó phê duyệt Hồ sơ mời […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 31/7/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Duy trì hệ thống chuẩn đo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 19/7/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1204/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo U=(0,6÷0,8)% Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02 tháng 7 năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nội dung quy chế xem chi tiết tại đây)

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 6/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN Về việc sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự   Theo đó lộ trình áp dụng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner