Viết bởi admin | 19/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2019, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn. Theo đó, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/04/2019 | 0 Bình luận |

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2019, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam ban hành thông báo số 117/TB-QLCLMN về việc gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu. Theo đó, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10/04/2019 | 0 Bình luận |

Trung tâm  thông tin  kính đề nghị Quý đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của đơn vị năm 2018 theo mẫu đính kèm để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau: – Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ KHCN; – Đánh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/3/2019, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam (QLCLSPHHMN) đưa ra thông báo số 91/TB-QLCLMN về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Theo đó, Chi cục QLCLSPHHMN trực thuộc Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lựa […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/3/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 421/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Việt Nam để tăng cường tuyên truyền hoạt động TCĐLCL, KH&CN. Theo đó, phê […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 6/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 05/03/2019 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên truyền hình năm 2019” như sau: Tổ chức chủ trì: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/02/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/1/2019, Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương Xem chi tiết tại đây QD 101-BKHCN (Cong […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner