Viết bởi Trương Vân | 24/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 20/5/2022, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 869/QĐ-TĐC về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Thông tin Truyền thông Tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 460/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3). Xem chi tiết tại đây Thông báo vốn đợt 3

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/05/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022, thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023. Theo Bộ KH&CN, thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 29/04/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 29 tháng 04 năm 2022, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022. Xem chi tiết tại đây Quyet đinh 25 và thông báo 78

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 27/04/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Công văn số 833/BKHCN-KHTC ngày 19/04/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2023-2025 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 122/VP-KHNB ngày 25/04/2022 của Văn phòng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 12/04/2022 | 0 Bình luận |

“Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau: “4. Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 323/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp”. Xem […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 12/8/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2090/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm Chứng nhận phù hợp”. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 12/8/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”. Xem chi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 23/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 399/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 2). Xem chi tiết tại đây QĐ 399.QĐBKHCN phân bổ vốn

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner