Viết bởi admin | 18 July, 2017 | 0 Bình luận |

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) là cơ quan liên chính phủ, được thành lập vào ngày 11/05/1961 với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội các nền kinh tế thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.APO có 20 thành viên là: Ấn Độ, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 July, 2017 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện năm 2018; trong đó có nhiệm vụ “Nghiên cứu đề […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 June, 2017 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng bổ sung thực hiện từ năm 2017 như sau: 1. Phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp: Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 9 June, 2017 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện năm 2018 như sau: 1. Phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp: Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 February, 2017 | 0 Bình luận |

Thực hiện Công văn số 282/BKHCN-TĐC ngày 08/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 August, 2016 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Danh mục.

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 August, 2016 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết.

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 April, 2016 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-BKHCN, số 940/QĐ-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án 1. “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 April, 2016 | 0 Bình luận |

Tiếp theo Thông báo ngày 26/4/2016 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” và dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 December, 2015 | 0 Bình luận |

Xem và tải tài liệu theo file gắn kèm: Các tệp gắn kèm: 116/2015/TT-BTC (116_2015_TT-BTC.pdf)

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 6,547,280
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp