Viết bởi Trương Vân | 28/12/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 2648/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức tuyển chọn: Phương thức xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/12/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 14/12/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 2127/QĐ-TĐC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/11/2022 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 28/09/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 26/9/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 05/09/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 5/9/2022, Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL (ISMQ – Tổng cục TCĐLCL) và Luật Việt Nam đã ký kết hợp tác về việc phát hành Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN). Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) là dạng văn bản được nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm nhằm tìm hiểu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/08/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 12/2022 TT-BKHCN quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/08/2022 | 0 Bình luận |

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tại Hội thảo khoa học trao đổi, thảo luận về các nội dung trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật (Luật TC&QCKT). Luật TC&QCKT số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/08/2022 | 0 Bình luận |

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 01/08/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 21/7/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1198/QĐ-TĐC về việc Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 được bổ sung của Tổng cục TCĐLCL. Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/07/2022 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN đã có công văn số 1628/BKHCN-TĐC ngày 05/7/2022 xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ. “Thực hiện khoản 3 Điều 13b của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner