Viết bởi Trương Vân | 5 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 4 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24 February, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 24/02/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 486/TB-TĐC Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây  QĐ công nhận kết quả tuyển dụng công chức Thông báo hoàn thiện hồ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24 February, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 23/02/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 335/TB-BKHCN về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Thực […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 8 February, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 08/02/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 379/TB-HĐTD về kết quả thi tuyển công chức vòng 2 tại Tổng cục TCĐLCL. Cụ thể kết quả thi tuyển công chức vòng 2 tại Tổng cục TCĐLCL các thí sinh tham dự thi có thể xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 February, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 02/02/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 315/TB-HĐTD về việc danh sách thí sinh tham dự thi tuyển công chức vòng 2 tại Tổng cục TCĐLCL. Theo đó, thời gian tham dự thi tuyển công chức năm 2020 vòng 2 bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29 January, 2021 | 0 Bình luận |

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất mô hình ứng dụng Lean cho doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số” Mã số 03.1/DA2-2019 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2509/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Theo đó, ban hành 27 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu tại phụ lục kèm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 18/01/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 119/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1. Theo đó, thí sinh đạt được kết quả các môn trắc nghiệm ở vòng 1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 11/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát: Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 14,186,669
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp