Viết bởi admin | 21/07/2015 | 0 Bình luận |
Viết bởi admin | 16/07/2015 | 0 Bình luận |

Ngày 2/7/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục. Quy chế này được áp dụng đối với việc tiếp công dân tại trụ sở Tổng cục; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21/05/2015 | 0 Bình luận |
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner