Viết bởi admin | 18/12/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 5/12/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị (QCVN 13:2017/BKHCN). Theo Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân – Bộ Khoa học và Công nghệ, máy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 9:2012/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 8:2012/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 7:2011/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 4:2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 3:2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (26/6/2009)

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 2:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (28/4/2008)

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 1:2015/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner