Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4143/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4142/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4114/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):   Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4116/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4115/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4114/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4113/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 14/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1947/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 03/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 19/6/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):   Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác