Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3946/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12913:2020 ISO 9308-2:1990: Chất lượng nước – Xác định – Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform – Vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia coli […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3947/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 6187-2:2020 ISO 9308-2:2012 Chất lượng nước – Phương pháp vi khuẩn Escherichia coli và coliform – Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Xem […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 25/06/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1702/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 6170-13:2021: Giàn cố định trên biển – Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu Xem chi tiết tại QD1702 Để biết thông tin chi tiết về […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/09/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2483/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12913:2020 Bê tông nhựa nóng – Phương pháp xác định độ mềm từ biến và cường độ bằng mô hình kéo gián tiếp TCVN 12914:2020 Bê tông nhựa […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 13/09/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2283/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 11820:2021 Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 5: Công trình bến Xem chi tiết tại đây QĐ 2283 Để […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 10/08/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2191/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 12882:2020 Đánh giá tải trọng khai thác cầu đường bộ Xem chi tiết tại đây QĐ 2191 Để biết thông tin chi tiết về […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/08/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QÐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó lĩnh vực Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng có 9 lĩnh […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/08/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 26/07/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 9 lĩnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/06/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 28/4/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1000/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13317–1:2021 /ISO 21924-1:2017 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 1: Yêu  cầu chung và phương pháp thử TCVN 13317-2:2021 / ISO 21924-2:2017 Thiết bị bảo vệ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner