Viết bởi Trương Vân | 22/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3096/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13150–1:2020 Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô – Thi công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4025/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 12959:2020 / ISO 11206:2011 Chất lượng nước – Xác định bromat hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4017/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 2102:2020 / ISO 3668:2017 Sơn và vecni – Phương pháp so sánh trực quan màu sắc 2. TCVN 5670:2020 / ISO 1514:2016 Sơn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4016/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 2102:2008 – ISO 3668:1998  Sơn và vecni – Xác định màu sắc theo phương pháp so sánh trực quan 2. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4019/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 10425:2020 – ISO/IEC Guide 46:2017 Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan – Nguyên tắc chung […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4018/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  1.TCVN 10425:2014 – ISO/IEC Guide 46:1985 Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan – Nguyên tắc chung  […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 4021 /QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13169:2020 / ASTM E1266-20 Chất thải rắn – Xử lý hỗn hợp vôi, tro bay và chất thải kim loại nặng trong công tác chèn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/11/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 8910:2020 Than thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật. Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/11/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 02/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2720/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: Xem chi tiết tại đây QĐ 2720 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/11/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 02/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2716/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: Xem chi tiết tại đây QĐ 2716 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác