Viết bởi Nguyen Nam | 09/08/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QÐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó lĩnh vực Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng có 9 lĩnh […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/08/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 26/07/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 9 lĩnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/06/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 28/4/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1000/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13317–1:2021 /ISO 21924-1:2017 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 1: Yêu  cầu chung và phương pháp thử TCVN 13317-2:2021 / ISO 21924-2:2017 Thiết bị bảo vệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/06/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 25/5/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1.TCVN 13323:2021 / BS EN 12270:2013 Thiết bị leo núi – Phanh chống – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử 2. TCVN 13324:2021 / BS EN 12275:2013 Thiết bị leo núi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/06/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 28/01/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1346/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13321–1:2021 / BS EN 12503-1:2013 Thảm thể thao – Phần 1: Yêu cầu an toàn đối với thảm thể dục dụng cụ 2. TCVN 13321–2:2021 / BS […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 06/05/2021 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm thèo Quyết định này

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4027/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13246:2020 / ISO 20426.2018 Hướng dẫn quản lý và đánh giá rủi ro về sức khỏe đối với việc tái sử dụng nước không […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4015/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12971:2020 / ISO 15819:2014 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/04/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4023/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12964:2020 / ISO 11200:2014 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Hướng dẫn sử dụng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác