Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 12 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 19/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 12 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 19/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3214/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 2 tiêu chuẩn quốc gia.  Theo đó, hủy bỏ 2 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 6396-21: 2015 EN 81-21: 2009 Yêu cầu về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 12 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 26/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3272/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 12429-2: 2020 Thịt mát – Phần 2: Thịt trâu, bò. Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 8910:2020 Than thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật. Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 02/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2720/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: Xem chi tiết tại đây QĐ 2720 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 02/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2716/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: Xem chi tiết tại đây QĐ 2716 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 03/9/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2421/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Xem chi tiết tại đây Quyết định số 2421 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13187:2020 Phòng thí nghiệm đo lường – Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường. Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 2/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2718/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Xem chi tiết tại đây Quyết định số 2718 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 02/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2717/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Xem chi tiết tại đây Quyết định số 2717 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 15,545,311
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp