Viết bởi admin | 12/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/06/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ  quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng . Theo đó từ ngày 01 tháng 07 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong. Theo đó kể từ ngày […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau vê việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3901/QĐ-BKHCN TCVN 11936:2017 Sản phẩm nhân sâm TCVN 11937:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật. Xác định aconitum alkaloid. Phương pháp sắc kí lỏng với detector […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 11/7/2017;31/10/2017 và tháng 12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 1840/QĐ-BKHCN (11/7/2017) TCVN 11736:2017 Công trình thủy lợi – Kết cấu bảo vệ bờ biển – Thiết kế, thi công và nghiệm thu Quyết định 2930/QĐ-BKHCN (31/10/2017) […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 05/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/06/2018 | 0 Bình luận |

Tháng 3 và tháng 5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 464/QĐ-BKHCN (09/3/2018) TCVN 10684-5: 2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 5: Cây dừa Quyết định 585/QĐ-BKHCN (19/3/2018) TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 08/06/2018 | 0 Bình luận |

Tháng 5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Các quyết định hủy bỏ: Quyết định 587/QĐ-BKHCN (19/3/2018) TCVN 8550:2011 Giống cây trồng- Phương pháp kiểm định ruộng giống Quyết định 1198/QĐ-BKHCN (08/5/2018) TCVN 9486:2013 Phân bón – Lấy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 07/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 01/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ  ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3392/QĐ-BKHCN TCVN 6387:2006 Tôm đóng hộp TCVN 6389:2003 Thịt cua, ghẹ đóng hộp TCVN 3591:1988 Aga […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/05/2018 | 0 Bình luận |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/05/2018 | 0 Bình luận |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó bổ sung quy định về yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner