Viết bởi admin | 03/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3494/QĐ-BKHCN (18/12/2017) TCVN 11780:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Hướng dẫn về an toàn không gian mạng TCVN 11779:2017 Công nghệ thông tin. Các […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về viêc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3978/QĐ-BKHCN TCVN 8331:2010 Thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3911/QĐ-BKHCN TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn Quyết định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 07/6/2017;21/6/2017;26/9/2017 và 17/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia: Quyết định 1461/QĐ-BKHCN (07/6/2017) TCVN 11788-1:2017 Khảo nghiệm, kiểm tra thức ăn chăn nuôi – Phần 1: Thức ăn cho bê và thịt bò Quyết định 1627/QĐ-BKHCN (21/6/2017) TCVN 11837:2017 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 30/11/207, 26/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3380/QĐ-BKHCN (30/11/2017) TCVN 11873:2017 Muối (natri clorua). Xác định hàm lượng đồng. Phương pháp đo quang sử dụng kẽm dibenzyldithiocarbamat TCVN 11874:2017 Muối (natri clorua). Xác định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia; Quyết định 3435/QĐ-BKHCN(05/12/2017) TCVN 9514:2012 Thực phẩm – Xác định vitamin B12 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiểu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/7/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: TCVN 11888:2017 Gạo trắng TCVN 11889:2017 Gạo thơm trắng TCVN 11890:2017 Quy phạm thực hành đối với xay xát gạo Xem chi tiết Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3859/QĐ-BKHCN  TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 1:  Yêu cầu chung TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3882/QĐ-BKHCN TCVN 11041: 2015 Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiêp thị thực phẩm được sản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/02/2018 | 0 Bình luận |

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn quốc gia về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm Dệt May, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner