Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 22 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 03/02/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 209/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 22 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3848/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 22 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3848/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 22 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3174/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):   Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 28 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 23/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2861/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 28 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 25/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2860/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 28 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 19/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3213/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 28 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 19/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3211/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):   Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 12 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 19/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3215/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 12 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3172/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 15,545,213
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp