Viết bởi admin | 27/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 07/6/2017;21/6/2017;26/9/2017 và 17/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia: Quyết định 1461/QĐ-BKHCN (07/6/2017) TCVN 11788-1:2017 Khảo nghiệm, kiểm tra thức ăn chăn nuôi – Phần 1: Thức ăn cho bê và thịt bò Quyết định 1627/QĐ-BKHCN (21/6/2017) TCVN 11837:2017 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 30/11/207, 26/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3380/QĐ-BKHCN (30/11/2017) TCVN 11873:2017 Muối (natri clorua). Xác định hàm lượng đồng. Phương pháp đo quang sử dụng kẽm dibenzyldithiocarbamat TCVN 11874:2017 Muối (natri clorua). Xác định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia; Quyết định 3435/QĐ-BKHCN(05/12/2017) TCVN 9514:2012 Thực phẩm – Xác định vitamin B12 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiểu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/7/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: TCVN 11888:2017 Gạo trắng TCVN 11889:2017 Gạo thơm trắng TCVN 11890:2017 Quy phạm thực hành đối với xay xát gạo Xem chi tiết Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3859/QĐ-BKHCN  TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 1:  Yêu cầu chung TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3882/QĐ-BKHCN TCVN 11041: 2015 Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiêp thị thực phẩm được sản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/02/2018 | 0 Bình luận |

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn quốc gia về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm Dệt May, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/02/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 30/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN về việc thay đổi thành viên Ban điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ được thành lập theo Quyết định 1391/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2016 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/02/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 01/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn Ban điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ Quyết định này thay thế Quyết định 48/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2016 của […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23/02/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/02/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 279/QĐ-TĐC về quy chế quản lý nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner